Skip to main content

Magrasiang aldo ning kecang cebaitan, Atching Lillian Borromeo!

Magrasiang aldo ning kecang cebaitan, Atching Lillian Borromeo!
Mananu na sang ing kecang regalu ning maniaman a pamagsadia ampon pamaglutung pamangan capampangan keca ya pang asundu keng upaya ning Ibpang malugud.
Luid ka!
#MostOutstandingKapampanganAwardee
#GuardianofKapampanganHeirloomRecipe
#Mexicano

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga