Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 12 April 2024, 11:28 PM

Magrasiang aldo ning kecang cebaitan, Atching Lillian Borromeo!

September 24, 2021

Magrasiang aldo ning kecang cebaitan, Atching Lillian Borromeo!
Mananu na sang ing kecang regalu ning maniaman a pamagsadia ampon pamaglutung pamangan capampangan keca ya pang asundu keng upaya ning Ibpang malugud.
Luid ka!
#MostOutstandingKapampanganAwardee
#GuardianofKapampanganHeirloomRecipe
#Mexicano

Skip to content